Skip to content

[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1

Môn Toán
Đề Toán chuyên                                                     Đáp án Toán chuyên
Đề Toán không chuyên                                        Đáp án Toán không chuyên

Môn Ngữ Văn
Đề Ngữ Văn chuyên                                              Đáp án Ngữ Văn chuyên
Đề Ngữ Văn không chuyên                                 Đáp án Ngữ Văn không chuyên

Môn Anh Văn
Đề Anh Văn chuyên (trắc nghiệm)                    Đáp án Anh Văn chuyên (trắc nghiệm + tự luận)
Đề Anh Văn chuyên (tự luận)
Đề Anh Văn không chuyên                                 Đáp án Anh Văn không chuyên

Môn Vât Lý
Đề Vật Lý                                                                Đáp án Vât Lý

Môn Hóa Học
Đề Hóa Học                                                            Đáp án Hóa Học

Môn Sinh Học
Đề Sinh Học                                                            Đáp án Sinh Học

Bình luận ngay