Skip to content

Thầy Thới Ngọc Tuấn Quốc – Giảng Viên Vật Lý

 thầy tấn quốc
     ThS Thới Ngọc Tuấn Quốc

Tiểu sử

Học vị:  Thạc Sĩ, Chuyên ngành Vật Lý.

Đơn vị công tác:  Trường PTNK, TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm

Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:

1. Bảo vệ Thạc Sĩ tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh.

2. Giảng dạy tại Trường PTNK, TP Hồ Chí Minh.

 

Hình ảnh